Dotacje Gminy na oczyszczalnie przydomowe

Gminy odzyskały możliwość dofinansowania budowy oczyszczalni przydomowych dla indywidualnych osób. Każdy kto chce zbudować przydomową oczyszczalnię ścieków może ubiegać się o dotację.
W życie wyszła nowelizacja ustawy Prawo Ochrony środowiska, kompensująca skutki likwidacji gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Środki z likwidacji gminnych fundusz ochrony środowiska weszły do budżetów gmin. Niemniej jednak, jednocześnie gminy przejęły zadania związane z ochroną środowiska. Na mocy nowego art 403, gmina może udzielić dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji proekologicznych. Środki na prowadzenie tej działalności będą pochodzić z kar i opłat środowiskowch, których część trafia do gminy. Pomimo tego, że prawo zmusza gminę do ponoszenia nakładów w wysokości co najmniej odpowiadającej otrzymywanej częśći kar i opłat, nie wydaje mi się żeby te pieniądze wystarczyły na wiele. Gospodarka wodno-ściekowa jest bardzo kapitałochłonną sprawą, a o środki z gminy konkurować będa również chętni na dofinansowanie solarów, usuwania azbestu i innych inwestycji proekologicznych. Oczywiście jest to krok we właściwym kierunku- danie gminom narzędzia finansowego do rozwiązania ich lokalnych problemów.

Comments are closed.