Co to jest RLM?

RLM to skrót : Równoważna Liczba Mieszkańców

RLM, po angielsku People Equivalent (PE), to jeden z podstawowych parametrów projektowych, wyrażający wielkość ładunku w ściekach używany w szacowaniu wielkości biologicznych oczyszczalni ścieków. Reprezentuje ona wielokrotność ładunku biologicznego oczyszczanych ścieków w stosunku do wzorcowego jednostkowego ładunku ścieków pochodzących z gospodarstw domowych odprowadzanych przez statystycznego mieszkańca w ciągu doby.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Statystycznej Dotyczącej Działalności i Urządzeń Związanych z Ochroną Środowiska Dz. U. Nr 25 poz. 218, a także na podstawie DYREKTYWY RADY z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) (Dz. U. UE. L Nr 135, str. 40) (Zmiany: Dz. U. UE. L z 1998 r. Nr 67, str. 29 oraz z 2003 r. Nr 284, str. 1), tzw Dyrektywy ściekowej, przyjmuje się, że przeliczeniowy statystyczny mieszkaniec gospodarstwa domowego produkuje dobowo ścieki o ładunku biologicznym (BZT5) wynoszącym 60 gramów tlenu.Znajomość liczby RLM umożliwia dobór odpowiedniej dla danego systemu oczyszczania oczyszczalni ścieków

Syntetyczny wzór na obliczanie RLM to:

RLM = [BZT (kg/dzień)] /[0,06 (kg/osoby*dzień)]

Przykładowo, jeśli do sici kanalizacyjnej przyłączona jest mała fabryczka spożywcza, która produkuje ścieki biodegradowalne o ładunku 4kg BZT5 dziennie, jest to odpowiednik 66,66 RLM czyli powiedzmy 67 mieszkańców.

Wielkość RLM równa 60 gramów  BZT5 jest wielkością teoretyczną. Im mniejsze systemy  są projektowane, tym większe jest prawdopodobieństwo że statystyka może nie odzwierciedlać sytuacji rzeczywistej.  Przykładowo, ilość gramów BZT5 może  zostać przekroczona np. w przypadku intensywnego korzystania z pralek (detergenty), usuwania do kanalizacji resztek jedzenia, zacieru  po produkcji bimbru itp.

Comments are closed.