Kontrola skuteczności działania przydomowych oczyszczalni obowiązkiem gminy?

Ten rok ofituje w dużą ilość przetargów na oczyszczalnie przydomowe. Można powiedzieć, że jest to przełomowy rok w kwestii regulowania zaległości w gospodarce wodno-ściekowej na terenach wiejskich. Jak wielokrotnie pisano, oczyszczalnie przydomowe są najlepszym na to sposobem z ekonomicznego punktu widzenia. Sprawa ścieków i oczyszczalni przydomowych nie kończy się jednak na ich wybudowaniu i uruchomieniu. Przepisy prawa ochrony środowiska nakładają na gminę szereg dodatkowych obowiązków.

Po pierwsze obowiązki te wynikają z faktu że właściciel- gmina zobowiązana jest do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i sprawowania nadzoru oczyszczalni przydomowych tak jak każdej innej instalacji która ma wpływ na środowisko naturalne.

Po drugie zaś gminy są odpowiedzialne za nadzór i przstrzeganie zasad ochrony środowiska na swoim terenie. Już w pierwszych artykułach prawa ochrony środowiska jest mowa o konieczności zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu na środowisko.

Ryzyko zanieczyszczenia wód wskutek nieprawidłowej pracy oczyszczalni przydomowych

Nie ulega wątpliwości, że nawet oczyszczone ścieki z oczyszczalni nie są czystą wodą, bo zawierają szereg szkodliwych substancji, choć w przypadku prawidłowo pracującej oczyszczalni chodzi o ich minimalne stężenia. Ilości tych substancji mogą wszakże być znacznie większe w przypadku systemów przeciążonych lub pracujących wadliwie. (Zakładając że gro przetargów Polsce odbywa się na zasadzie cena 100%, możemy spokojnie przyjąć że spora część systemów jest “wytaniona” i pracuje w przeciążeniu lub wręcz wadliwie) Stąd też konieczność prowadzenia nadzoru nad instalacjami. Skoro nikogo nie dziwi koniecznośc pobierania próbek na wyjściu wiejskiej oczyszczalni o przepustowości 200 m3 na dobę, to tak samo powinno się regularnie nadzorować pracę ekwiwalentnych 200 oczyszczalni przydomowych o przepustowości 1 m3 na dobę, zwłaszcza jeśli są własnością gminy. W przypadku awarii lub nieprawidłowej pracy oczyszczalni przydomowej zagrożeniem zanieczyszczenia objęte są wody podziemne, czyli dobro wspólne podlegające szczególnemu nadzorowi zgodnie z zasadami Ramowej Dyrektywy Wodnej

Art. 98. 1. Wody podziemne i obszary ich zasilania podlegają ochronie polegającej w szczególności na:

 1. zmniejszaniu ryzyka zanieczyszczenia tych wód poprzez ograniczenie oddziaływania na obszary ich zasilania,

Użytkownik instalacji czyli gmina jest również odpowiedzialny finansowo za naprawienie szkód w środowisku, w sytuacji gdyby oczyszczalnia przydomowa nie działała prawidłowo.

Art. 7. 1. : Kto powoduje zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty usunięcia skutków tego zanieczyszczenia.

2. Kto może spowodować zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty zapobiegania temu zanieczyszczeniu.

W przypadku awarii lub nieprawidłowej pracy oczyszczalni przydomowych po stronie gminy będzie udowodnienie, że podjęto choć elementarne działania zmniejszające wyżej wymienione ryzyko, na przykład w formie przeglądów serwisowych oczyszczalni i monitoringu działania w formie pobierania próbek ścieków.

Prawidłowa eksploatacja instalacji i korzystanie ze środowiska

Oczyszczalnia, lub zbiór oczyszczalni przydomowych jest bez wątpienia instalacją w rozumieniu prawa ochrony środowiska. Mieszkańcy gminy korzystaja ze środowiska, a zatem stosować się powinny również zapisy mówiące o prawidłowej eksploatacji instalacji.

Art. 137. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom polega na zapobieganiu lub ograniczaniu wprowadzania do środowiska substancji lub energii.

Art. 140. 1. Podmiot korzystający ze środowiska jest obowiązany zapewnić przestrzeganie wymagań ochrony środowiska, w szczególności przez:

1) odpowiednią organizację pracy,

2) powierzanie funkcji związanych z zapewnieniem ochrony środowiska osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje zawodowe,

3) zapoznanie pracowników, których zakres czynności wiąże się z kwestiami ochrony środowiska, z wymaganiami w tym zakresie, gdy nie jest konieczne odpowiednie przygotowanie zawodowe w tym zakresie,

4) podejmowanie działań w celu wyeliminowania lub ograniczenia szkód w środowisku wynikających z nieprzestrzegania wymagań ochrony środowiska przez pracowników, a także podejmowanie właściwych środków w celu wyeliminowania takich przypadków w przyszłości.

Okresowe pobieranie i badanie próbek

Okresowe pobieranie i badanie próbek z oczyszczalni przydomowych powinno umożliwić monitoring pracy tych instalacji co jest obowiązkiem gminy (każdego właściciela) w myśli poniższych przepisów

Art. 141. 1. Eksploatacja instalacji lub urządzenia nie powinna powodować przekroczenia standardów emisyjnych.

2. Oddziaływanie instalacji lub urządzenia nie powinno powodować pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożenia życia lub zdrowia ludzi.

Przypomnijmy, że gmina (zarówno jako właściciel, jak i jako organ wykonujący zadania ochrony środowiska) musi egzekwować wymagania zawarte w prawie ochrony środowiska,, a zatem musi również je egzekwować od siebie samej.

W tej sytuacji wydaje się całkiem uzasadnionym aby gmina w SIWZ ogłaszanych przetargów umieszczała konkretne i sprecyzowane wymagania odnośnie:

 • gwarancji działania oczyszczalni przydomowych,
 • posiadania prawnie wymaganych norm na oferowane urządzenia (ze szczególnym uwzględnieniem prawnie obowiązującej normy PN-EN 12566-3, która jako jedyna weryfikuje faktyczne osiąganie deklarowanych przez producenta oczyszczalni ścieków parametrów oczyszczania)
 • skuteczności procesu oczyszczania, których kontrola odbywać się będzie właśnie poprzez pobieranie próbek. czyli osiągania parametrów oczyszczania ścieków zgodnie z wymaganym prawem, cyklicznie i nie rzadziej jak raz na 12 miesięcy

7 comments to Kontrola skuteczności działania przydomowych oczyszczalni obowiązkiem gminy?

 • […] Jest to podstawowy element przydomowej oczyszczalni ścieków i pierwszy jej zbiornik. Inna jego nazwa to osadnik gnilny, ponieważ zachodzą w nim procesy beztlenowe. Części stałe opadają na dno i tworzą osad, części lżejsze od ścieków tworzą kożuch na powierzchni. Pozostałe ścieki przedostają się do kolejnego etapu oczyszczania ? np. do bioreaktora. Osad w osadniku wstępnym opada na dno i ulega fermentacji, zmniejszając częściowo swoją objętość. Nadmiar osadu powinien być usuwany zależnie od jego ilości. Jest to obowiązek eksploatatora. Najlepszym typem osadnika jest osadnik trójkomorowy, gdzie przejście do kolejnych komór umieszczone jest raz wysoko (osadzanie frakcji ciężkich) a raz nisko (Frakcje unoszące się). Oczywiście taki osadnik jest trochę droższy w produkcji, bo zużywa się nieco więcej materiału i trzeba wykonać nieco więcej spoin, i to wpływa na cenę. Choć dobry osadnik daje jednak ochronę dalszej droższej części oczyszczalni, i tak znajdą się tacy co uznają najtańszy za najlepszy. Podobnie rzecz ma się z grubością ścianek. Najtańsze i najcieńsze modele mają tendencje do ustępowania pod naciskiem ziemi, co prowadzi albo do deformacji osadnika (obserwować, czy można bez trudu założyć na osadnik okrągłe przykrycia, czy komin wygina się eliptycznie). Zdarzają się również przypadki całkowitego złożenia ścianek osadnika pod naciskiem gruntu – dotyczy tanich modeli. Przez ostatnie lata na rynku sprzedawały się oczyszczalnie składające się z samego osadnika i z drenażu, który odprowadzał przelewające się z osadnika ścieki ? często nazywano je oczyszczalniami drenażowymi. Osadnik jest w stanie oczyścić zaledwie 40% ładunku BZT zanieczyszczeń znajdujących się w ściekach. Cała reszta przechodziła przez drenaż, rozkładając się już poza obrębem urządzenia czyli konkretnie, proces oczyszczania ścieków zachodził w działce właściciela. Po kilku latach drenaż zapychał się a okolica oczyszczalni zaczynała zalatywać charakterystycznym zapaszkiem. Gminy które masowo kupowały i instalowały takie systemy (cena cena!) mogą mieć sporo problemów z eksploatacją w myśli przepisów ochrony środowiska […]

 • […] testów rzeczywistego oczyszczania ścieków. Ma ona zatem fundamentalne znaczenie z punktu przepisów o ochronie środowiska Reasumując: kupując pytajcie nie tylko o znak CE ale również o certyfikat zgodności z normą […]

 • […] Oczyszczalnie opisane powyżej charakteryzują się niezaprzeczalną prostotą działania, i to jest ich atutem. Zupełnie odmienną filozofię prezentują konstruktorzy oczyszczalni z bioreaktorem, gdzie proces oczyszczania przebiega wewnątrz zamkniętego pojemnika i jest kontrolowany przez układ sterujący. W oczyszczalniach tych stosuje się technologię wyrównującą sezonowe wahania ilości ścieków zabezpieczające stopień biologiczny. Proces rozkładu tlenowego wspomagany jest poprzez drobnopęcherzykowe napowietrzanie ścieków. Napowietrzanie to umożliwia również efektywną flotację, która nie musi opierać się na niewielkiej ilości pęcherzyków gazu powstałych w osadniku wstępnym. Innymi słowy proces oczyszczania przebiega dużo intensywniej i aktywniej w kontrolowanym środowisku. Dzięki temu konstrukcja oczyszczalni jest bardzo zwarta a wyniki oczyszczania bardzo dobre i stabilne. Ma to wielkie znaczenie praktyczne z punktu widzenia późniejszego nadzoru nad pracą oczyszczalni przydomowej , zwłaszcza w przypadku gdy właścicielem jest gmina […]

 • […] gdy nabywcą jest gmina, oczyszczalnie te są łatwe w nadzorze nad eksploatacją, który jest wymagany przez przepisy ochrony środowiska Oczyszczalnie te spełniają również obowiązującą w Polsce normę PN-EN […]

 • […] Oczyszczalnie przydomowe w tej gminie nie będą się miło kojarzyć. Ciężkie jest prowadzenie inwestycji. Każdy, kto chce coś zrobić w swojej gminie napotyka na piętrzące się ze wszystkich stron przeszkody. Co gorsza, cios może nadejść z najbardziej niespodziewanej strony. Pewna gmina włożyła wiele pracy w realizację pomysłu skanalizowania terenu i budowy małej oczyszczalni. Rozpisano przetarg na projekt, zgłosiło się wiele firm. W tych trudnych czasach, ceny w przetargu ukształtowały się na niskim poziomie, co przyprawiło firmy uczestniczce o smutek i melancholię. Wójt promieniał, bo podpisał umowę, co prawda z nikomu nie znaną firmą, ale za to jak tanio. Nikt nie przypuszczał, że taką pracę można zrobić za tak małe pieniądze. Realizacja umowy przebiegała bez nadzwyczajnych emocji, projekt, protokół odbioru, faktura, zapłata. Nadszedł długo wyczekiwany czas składania wniosków do PROW. Następnie przyszła kolej na poprawki. I tu nastąpił dramat. Firma krzak znikła, nikt nie odbierał telefonów, dni mijały, a na końcu wniosek gminy przepadł z kretesem z racji niezrealizowania poprawek. A teraz trzeba to będzie jakoś wytłumaczyć ludziom, którzy zapłacili zaliczki na projekty. Gmina korzystająca z usług podejrzanie taniego projektanta naraża się również na ryzyko neichlujnego projektowania, wprojektowania bardzo prostych i tanich urządzeń których eksploatacja może narazić gminę na problemy związane z przepisami ochrony środowiska […]

 • […]       « Powódź – Wisła pokazuje pazur Kontrola skuteczności działania przydomowych oczyszczalni obowiązkiem gminy? […]

 • oczyszczalnie biologiczne

  Zanieczyszczenie środowiska to jeden z najpoważniejszych problemów współczesnego człowieka, zagrożenie dla jego bytu, a zarazem główne wyzwanie, z którym musi się zmierzyć. Nie da się “naprawić” środowiska bez kształtowania właściwych postaw, odpowiedniej edukacji ekologicznej, która ma za zadanie uświadamiać, uczyć i zmieniać mentalność ludzi. Zadanie to spoczywa na barkach nie tylko ekologów, ale także firm oraz instytucji państwowych. Głównym celem ochrony środowiska w zakresie domów wolnostojących jest instalacja na terenie posesji specjalnych zbiorników oczyszczających nagromadzone ścieki, a więc nieczystości nie mają prawa trafić do gleby co jest niestety charakterystyczne dla tradycyjnych szamb. Warto zatem przedstawić pokrótce jak funkcjonuje przykładowe szambo ekologiczne..
  Niebagatelną rolę w oczyszczaniu ścieków mają specjalne biopreparaty które wspomagają naturalne procesy biologicznego rozkładu w osadnikach. Przede wszystkim rozkładają one tłuszcze, likwidują nieprzyjemny zapach, a także niszczą wszelkie chorobotwórcze bakterie (salmonella, cola, czerwonka). Dzięki swoim właściwościom są odporne na zmiany temperatur oraz wszelakie detergenty. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę przy zakupie odpowiedniego preparatu,gdyż na rynku istnieje szereg odpowiedników oryginalnych biopreparatów, a nie zawsze są one skuteczne.
  Jednak biopreparaty są kłopotliwe i drogie i być może warto od razu zdecydować się na nowoczesną nie sprawiającą w użyciu kłopotów oczyszczalnię przydomową
  Ważnym elementem przydomowej oczyszczalni ścieków są także zbiorniki na deszczówkę.Jest to niezmiernie ważne, gdyż pozwala na tak istotne w przyrodzie oszczędzanie wody. Dzięki temu nagromadzoną w specjalnych zbiornikach oraz oczyszczoną wodę można bez obaw wykorzystać do podlewania ogrodu, prania oraz mycia samochodu. Korzystanie z wyżej wymienionych komponentów zgodnie z wytycznymi producentów spowoduje, że przydomowe oczyszczalnie ścieków spełnią swoją misję, którą jest czyste środowisko. Wydaje się, że jesteśmy na dobrej drodze, by zmienić swoje nastawienie względem planety, na której żyjemy.