Kalkulator objętości zbiornika – dobór zbiornika

Poniższy kalkulator objętości zbiornika umożliwia obliczenie wymiarów zbiornika w formie pionowego walca

LUB

dobranie zbiornika o zadanej objętości z typoszeregu zbiorników segmentowych

 

Prasa pierścieniowa

Prasa pierścieniowa

Konstrukcja

Prasa pierścieniowa lub prasa  pierscieniowo śrubowa umożliwia odwadnianie osadów i zawiesin za pomocą nieco innej zasady działania niż prasa komorowa , prasa taśmowa lub wirówka dekantacyjna. Prasa pierścieniowa składa się z komory mieszania osadu z koagulantami i flokulantami, oraz z sekcji odwadniającej składającej się z śrubowego podajnika wolno obracającego się w osi kanału utworzonego z metalowych płaskich pierścieni. Co drugi pierścień umocowany jest na stałe, a pomiędzy nimi przemieszczają się pierścienie niezamocowane, poruszane ruchem centralnego przenośnika śrubowego. Prasa pierścieniowa jest często spotykana w branży spożywczej do odwadniania osadów z oczyszczalni biologicznych. Prasa do odwadniania osadów jest częścią całej linii odwadniania osadów, na którą składać się powinna stacja dozowania reagentów, mechanizm higienizacji osadów, mechanizm transportu osadu odwodnionego, system mycia prasy.

Prasa pierścieniowa – zasada działania

We wstępnej komorze przygotowania osadu następuje reakcja koagulantów i flokulantów tworząca większe aglomeraty, Tak przygotowany osad odwadniany jest w trakcie ruchu między poruszającymi się pierścieniami. Aglomeraty osadu ściekowego odzielają się od wody i usuwane są na zewnątrz urządzenia

prasa pierścieniowa- widok pierścieni od wewnątrz

Efekty odwadniania

Prasa pierścieniowa ustępuje stopniowi odwodnienia uzyskiwanemu na prasie komorowej, ale zajmuje mniej miejsca i dlatego jest chętniej stosowana w instalacjach. Uzyskany procent odwodnienia osadów różni się zależnie od:

  • rodzaju osadu
  • dawki i sposobu dozowania reagentów
  • prędkości obrotowej prasy pierścieniowej
  • wielkości szczeliny ustawionej między pierścieniami

Wady i zalety prasy pierścieniowej:

Zalety :

-niewielkie zużycie energii ? prasa pierścieniowa nie wymaga wysokich ciśnień, ani nie tworzy sił odśrodkowych

-niewielka ilość miejsca dzięki zwartej konstrukcji

-możliwośc odwadniania osadów zaolejonych

Wady:

-niski stopień odwodnienia

-wysokie koszty urządzenia wykonanego z solidnych materiałów

-szybkie zużycie elementów trących o siebie w przypadku urządzenia z tańszych materiałów co skutkuje kosztami wymiany

– blokowanie się prasy w przypadku elementów mineralnych takich jak ziarna piasku
– brak możliwości higieniacji osadów wapnem w trakcie pracy prasy

na zdjęciu widoczny ślimak prasy pierścieniowo ślimakowej
Warto również zapoznać się z inną metodą odwadniania osadów, odwadnianie na workach hydrofobowych

Koagulacja, dobór koagulantów w oczyszczaniu ścieków

Koagulacja to  zjawisko fizyczne polegające na łączeniu się mniejszych cząstek obecnych w układzie koloidowym w większe struktury, które są łatwiejsze do odseparowania w dalszych krokach procesu technologicznego.

Koagulanty to jedne z częstszych substancji chemicznych spotykanych w procesach oczyszczania ścieków, zwłaszcza w bardziej złożonch technologicznie instalacjach gdzie na przykład wymagany poziom oczyszczenia ścieków wymaga sięgnięcna po bardziej zaawansowane metody, np flotacja

Koagulanty, koagulacja i ich zastosowanie,

Koagulacja zachodzi w pewnych warunkach, dzięki dodaniu właściwej dawki środków ją wywołujących zwanymi koagulantami. Koagulanty stosowane są często zarówno w oczyszczaniu ścieków jak też w systemach uzdatniania wody. Używane są również w szerokim lecz mniej spotykanym zakresie w celu osiągnięcia następujących skutków :

  • ochrona jezior przed eutrofizacją
  • usuwanie odorów ze studzienek i przewodów kanalizacyjnych
  • usuwanie fosforu w oczyszczalniach biologicznych
  • polepszenie procesu odwadniania osadów ściekowych
  • ograniczanie korozji instalacji
  • podnoszenie wydajności produkcji biogazu

Koagulant można dozować w różnych miejscach procesu, bo koagulacja zachodzić może zarówno w osadnikach wstępnych, w bioreaktorach jak również w specjalizowanych urządzeniach takich jak flotator, separator tłuszczów lub separator węglowodorów.

W przypadku flotatora, koagulacja jest wstępem do flokulacji i flotacji jako że te procesy tworzą spójną i logiczną całość. W wyniku kogaulacji mogą tworzyć się frakcje /warstwy sedymentujące,lub substancje stałe mogą osadzać się  na powierzchniach urządzeń w postaci przylegającej warstwy lub żeli. Koagulant działa w pewnych optymalnych warunkach, zatem przy zmianie warunków proces ten może ulec odwróceniu. Typowo używane koagulanty dzielą się na koagulanty nieorganiczne i koagulanty organiczne.

 

Często stosowane koagulanty nieorganiczne to

– Chlorek żelaza III (ferric chloride) nazwa handlowa PIX -barwa czerwonobruatna kwaśne pH

–  chlorki aluminium (polyaluminum chloride) o ogólnym wzorze ALnCl(3n-m)(OH)m. Barwa szara ( nazwa handlowa PAX)

– glinian sodu (sodium aluminate) nazwa handlowa SAX barwa biała alkaiczny środek strącający do eliminowania fosforanów.

Dobór koagulantu jest procesem wymagajacym wiedzy i doświadczenia i wymaga wykonania szeregu testów, które prowadzą do rekomendacji dawki i rodzaju koagulantu. Pomimo chemicznego podobieństwa w praktyce stosuje się szereg odmian tego samego koagulantu różnących się nieco budową, składem.Te drobne różnice wpływają w ogromnym stopniu na efekt.

Efekt działania koagulantów zależy od bardzo wielu czynników, między innymi takich jak:

-masa cząstek substancji poddawanych koagulacji

-kształt cząstek substancji poddawanych koagulacji

-rozmiar cząstek substancji poddawanych koagulacji

-lepkość wody ( zależna od temperatury wody)

-rodzaj substancji poddanej koagulacji – zawiesina, koloid itp.

Efekt końcowy – koagulacja flotacja- zdjęcie przdstawia wannę flotatora:

Należy pamiętać że dozowanie koagulantu może mieć wpływ na kolejne etapy procesu np osadzanie się cząstek w rurach instalacji, zmiana parametrów gospodarki osadowej. Warto zatem powierzyć dobór koagulantu doświadczonej osobie. Można do tego użyć formularza na końcu postu,

Skontaktuj się z autorem w sprawie powyższego tekstu:

Twoje imie (wymagane)

Twoj adres poczty elektronicznej (wymagane)

Temat

Treść wiadomości